Pedagogisch Beleid

In ons pedagogisch beleid staat: onze visie op kinderopvang, onze pedagogisch uitgangspunten en werkwijze beschreven. Dit pedagogisch beleid is gericht op
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

We zijn ons terdege bewust dat de kinderopvang een dynamisch werkveld is. Dit pedagogisch beleid is dan ook geen statisch document. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen vanuit de overheid en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap op vakgebieden als pedagogie, psychologie en onderwijs. Jaarlijks wordt dit beleidsplan geëvalueerd en geactualiseerd op basis van nieuwe regelgeving, ontwikkelingen en inzichten.

Naast dit algemene pedagogisch beleid van Kids Academy hebben de dagopvang (0 tot 4 jaar) en de buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar) een eigen pedagogisch werkplan. Daarin staat beschreven hoe het algemeen pedagogisch beleid concreet zijn specifieke invulling krijgt in de dagelijkse praktijk.

Klik hier om het volledig pedagogisch beleid te downloaden

“Ieder kind is uniek, met eigen ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en temperament. We vinden het belangrijk dat de opvang bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van het kind.”

De VVE-methode Piramide

In de Wet kinderopvang zijn vier pedagogische basisdoelen opgenomen, waar de kinderopvang aan moet voldoen. Deze vier doelen, opgesteld door prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven, luiden als volgt:

  • het bieden van emotionele veiligheid,
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties,
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale competenties,
  • overdracht van waarden en normen (de ‘cultuur’ van een samenleving eigen maken, socialisatie).

Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is essentieel in de kinderopvang. Pas als een kind zich emotioneel veilig en geborgen voelt, kan het zich ontwikkelen. Het is belangrijk dat een kind zich prettig en thuis voelt op de opvang. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen.

Bij Kids Academy hebben de pedagogisch medewerkers oog voor de individuele behoeften en de eigenheid van ieder kind. De kinderen kunnen erop rekenen dat de pedagogisch medewerkers er altijd zijn als een veilig en vertrouwd baken, bij we ze terecht kunnen voor een troostend woord, een knuffel, een helpende hand of een duwtje in de rug.

De VVE-methode Piramide

Bij Kids Academy werken we op het kinderdagverblijf met de voorschoolse methode Piramide.

De methode helpt de pedagogisch medewerkers om jonge kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Door de combinatie van spelen en leren worden de peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.

Het programma is opgebouwd rond een aantal herkenbare thema’s voor de kinderen, zoals ‘wonen’‘ziek & gezond’‘herfst’‘eten & drinken’‘verkeer’, enzovoort, thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. We gebruiken projectboeken waarin rond deze thema’s activiteiten, spelletjes en liedjes zijn opgenomen. Er is bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De VVE-methode Piramide

In de Wet kinderopvang zijn vier pedagogische basisdoelen opgenomen, waar de kinderopvang aan moet voldoen. Deze vier doelen, opgesteld door prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven, luiden als volgt:

  • het bieden van emotionele veiligheid,
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties,
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale competenties,
  • overdracht van waarden en normen (de ‘cultuur’ van een samenleving eigen maken, socialisatie).

Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is essentieel in de kinderopvang. Pas als een kind zich emotioneel veilig en geborgen voelt, kan het zich ontwikkelen. Het is belangrijk dat een kind zich prettig en thuis voelt op de opvang. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen.

Bij Kids Academy hebben de pedagogisch medewerkers oog voor de individuele behoeften en de eigenheid van ieder kind. De kinderen kunnen erop rekenen dat de pedagogisch medewerkers er altijd zijn als een veilig en vertrouwd baken, bij we ze terecht kunnen voor een troostend woord, een knuffel, een helpende hand of een duwtje in de rug.

De VVE-methode Piramide

Bij Kids Academy werken we op het kinderdagverblijf met de voorschoolse methode Piramide.

De methode helpt de pedagogisch medewerkers om jonge kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Door de combinatie van spelen en leren worden de peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.

Het programma is opgebouwd rond een aantal herkenbare thema’s voor de kinderen, zoals ‘wonen’‘ziek & gezond’‘herfst’‘eten & drinken’‘verkeer’, enzovoort, thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. We gebruiken projectboeken waarin rond deze thema’s activiteiten, spelletjes en liedjes zijn opgenomen. Er is bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich emotioneel veilig voelen.”

Veiligheid en gezondheidsbeleid

Kids Academy ziet het als een morele verplichting aan ouders om de kinderen een veilig en gezond ontwikkelklimaat te bieden.  We nemen daarom veiligheid- en gezondheidsaspecten heel serieus. Het veiligheidsbeleid (ter inzage bij de manager opvang) is een continu proces dat steeds wordt geëvalueerd en geactualiseerd naar de nieuwste inzichten. De inrichting van de verschillende groepsruimten, het speelgoed en andere (spel)materialen voldoen aan de actuele veiligheid- en gezondheidsnormen.

Er moet altijd toezicht zijn op de veiligheid van de kinderen en pedagogisch medewerkers dienen de regelgeving rond veiligheid en gezondheid op de kinderopvang na te leven. Meerdere keren per jaar wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd om de risico’s in kaart te brengen en de genomen maatregelen te evalueren.

We willen dat kinderen zich volop kunnen ontwikkelen, dat ze nieuwe ervaringen opdoen en zich uitgedaagd voelen. Daarbij hoort lekker bewegen en soms ook vies en nat worden. We moedigen kinderen aan om iets nieuws te proberen. Dat betekent dat kinderen soms ook zullen vallen en struikelen of tegen elkaar opbotsen. Ontwikkelen gebeurt ook letterlijk met vallen en opstaan. Bij Kids Academy zijn we ons bewust van deze ontwikkelbehoefte van kinderen en begeleiden we hen in het omgaan met verschillende risico’s.

Op de vestiging is een brandplan (ontruimingsplan) aanwezig dat voldoet aan de eisen van de verordening van de brandweer. Gedurende de dag is er één bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig. Ook is er altijd één pedagogisch medewerker aanwezig met een specifiek kinder-EHBO-diploma.