Algemeen

Kids Academy houdt rekening met de verschillende waarden en normen die kinderen van huis uit mee krijgen. Bij het brengen en het ophalen van de kinderen gaan de leidsters met de ouders in gesprek over dingen die bij het kind opgevallen zijn. De leidsters zullen de ouders tegemoet komen in hun aanpak of adviseren de ouders een andere aanpak uit te proberen. Kortom de afstemming van de opvoeding hoort bij de dagelijkse verzorging van het kind.

Ouderavonden

Als er ontwikkelingen betreffende het beleid plaatsvinden, nodigt Kids Academy alle ouders uit voor een ouderavond. Informatie wordt gedeeld en ouders kunnen alle mogelijke vragen stellen over Kids Academy. Ook staat Kids Academy open voor ideeën en/of aandachtspunten van de ouders/verzorgers. De ouderavonden vinden s’avonds plaats i.v.m. werkende ouders en duren ruim 1 ½ tot 2 uur. Kids Academy heeft 2 momenten voor een ouderavond. Uiteraard kan een bijzondere situatie er toe leiden dat er een extra ouderavond georganiseerd wordt.

Oudercommissie

Kids Academy heeft een oudercommissie ingesteld. In deze commissie hebben minimaal drie ouders zitting. De oudercommissie heeft als doel de samenwerking tussen ouders en Kids Academy te bevorderen.

Inspectierapporten

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

Inspectierapporten GGD KDV

Inspectierapporten GGD BSO

Klachten

In het kader van de wet kinderopvang is er een interne klachtenregeling opgesteld voor kinderopvang Kids Academy

Ondanks de goede zorgen en de hoge kwaliteit die Kids Academy nastreeft kan er in de samenwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht ontstaan.  Kids Academy neemt klachten serieus en ziet de klacht als een moment om van te leren en te groeien. Om op deze wijze de kwaliteit van de kinderopvang nog verder te verhogen.

Kids Academy onderscheidt twee soorten officiële klachtenregelingen, de interne en externe klachtenregeling.

Bij voorkeur maken ouders/ verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directe betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een officiële klacht worden ingediend. Deze officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht in behandeling nemen, mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De interne klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Nadat de klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de betrokkene en eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken.

Er zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd verstuurd worden naar de ouder ten minste binnen 6 weken na het indienen van de klacht.

Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kunt u kijken in de interne klachtenregeling die op locatie inzichtelijk is.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij de geschillencommissie, gevestigd in Den Haag. Of het aanmelden van het geschil bij de geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende consequenties kan hebben.

De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.